top of page

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

1.Charakteristika území a stavebního pozemku

 

a) Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce

Projektová dokumentace se zabývá řešením nové zástavby na části území obce Herink a napojení nové zástavby na stávající zástavbu a na veřejné prostory obce.

Areál na parcelách č.911,9/2,9/3,12, 13/1, 13/2,14/1, 14/2, 15/1, 15,2, 15/3, 375, k.ú. Herink, tvořený obytnými budovami a skladovými objekty (stodoly) byl součástí provozovny zahradnictví, objekty jsou ve zchátralém stavu, bez zjevné údržby.

Areál je soustavou dvou obytných domů, dvou skladových objektů (stodol) a pozemku vedeného jako zahrada. Pozemky jsou porostlé vzrostlými ,stromy, náletovými dřevinami a vysokou luční travou.

Areál je podélného tvaru, jeho hlavní osa je sever - jih. Jižní část pozemku je rámcově rovinná. Severní část pozemku je mírně svažitá, cca o 2,5 m ; svah je jižní orientace a směřuje k místní komunikaci (do centra obce).

Dopravně je areál přímo napojen na místní komunikaci, která je napojena na komunikaci Říčany - Jesenice.

 

b) Udaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

V územním plánu obce je areál označen jako SOV - smíšené území obytné a občanské vybavenosti, podlažnost je stanovena na 2 nadzemní podlaží a podkroví využitelné pro bydlení. Podíl zeleně musí být u smíšeného území obytného a občanské vybavenosti 60%.

 

Plochy se smíšenou funkcí

Přípustné jsou:

  • trvalé bydlení v domech pro rodinné bydlení, případně v bytových domech

  • komerční občanská vybavenost drobného rozsahu (obchod, služby, řemesla), která bude tvořit max.1/3 užitné plochy objektu, max. 300m2

  • technická infrastruktura

  • podnikatelská činnost s možností umístění staveb pro drobné služby s denním provozem v omezeném rozsahu, tj. max. 600m2 užitné plochy, které nemají negativní účinky (hluk, prach, zápach, exhalace) a neovlivní sousední stavby pro bydlení, pozemky určené k zastavění těmito stavbami a zahrady u staveb určených pro bydlení (např. kadeřnictví a holičství, šití na zakázku, opravna obuvi, prádelna, mandl, aj.)

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Ohraničující podmínky:

  • zastavěnost max.                     40% skutečnost 38%)

  • plocha zeleně min.                   60% (skutečnost 62%)

  • výška objektů max.      12m

 

Procento zastavěné plochy včetně zpevněných ploch činí 38% z celkové výměry stavebního pozemku. Výšková hladina navrhované zástavby není vyšší než 12m nad terénem a tvar střechy odpovídá danému regulativu. Záměr není umístěn v historickém jádru obce a není proto nutné, aby výstavba vycházela svou velikostí, tvarovým a materiálovým řešením z tradiční zástavby obce.

 

 

d) Druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí :

Stavební pozemky:

 

Parcela č.

15/1 (zastavěná plocha a nádvoří)

15/2 (zastavěná plocha a nádvoří)

15/3 (zastavěná plocha a nádvoří)

9/1 (zahrada)

9/2 (ostatní plocha)

9/3 (ostatní plocha)

12 (vodní plocha)

13/1 (zahrada)

13/2 (zahrada)

14/1 (zahrada)

14/2 (zahrada)

375 (ostatní plocha)

368/3 (ostatní plocha)

387/6 (ostatní plocha)

 

2.Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 

a) Účel užívání stavby

Navrhovaný obytný soubor je situován v lokalitě se smíšenou funkcí. Objekty budou využívány pro účely rodinného bydlení. V multifunkčních objektech bude provozována drobná podnikatelská činnost (drobný prodej, smíšené zboží, penzion).

 

b) Trvalá a dočasná stavba

Jedná se o stavby trvalého charakteru.

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se novostavby objektů.

 

d) Etapizace výstavby

Stavba nebude dělena do etap.

 

3. Orientační údaie stavby

 

a) Základní údaje o kapacitě stavby

Ohraničující podmínky

Plocha pozemků :                        11.597 m2                   100 %

Zastavěná plocha :                       2.800 m2                     24 %

Zpevněné plochy :                        1.538 m2                      13 %

Zeleň - ohumusování :                  6.521 m2                     56 %

Zeleň – vegetační dlažba :             738 m2                       6 %

 

Multifunkční objekt A (mateřské centrum, obchody, bydlení)

 

Zastavěná plocha :                      717,5 m2

Počet podlaží :                             1.PP (parkování) + 1.NP (multifunkční vybavenost) + 2.NP (bydlení) + podkroví (bydlení)

Podzemní parkoviště :                (20 parkovacích stání) , 3x obchod pro drobný prodej, mateřské centrum,
                                                        14 x 2+KK, 4x 3+KK

 

Multifunkční objekt B (penzion s restaurací)

Zastavěná plocha :                      225,5 m2

Počet podlaží :                             2.NP (restaurace) + podkroví (bydlení)

Restaurace, penzion (10x dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím, 4x čtyřlůžkový apartmán s příslušenstvím)

 

Rodinný dům C1-C22

 

Zastavěná plocha :                      83,8 m2

Počet podlaží :                             2.NP + podkroví

Vnitřní garáž + parkovací stání na vlastním pozemku

Dokumentace

Cena pozemků:      22.000.000,-    Kč

 

bottom of page